17 marca 2019 roku działkowcy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. przybyli do ogrodowej świetlicy aby podsumować minioną kadencję i między innymi wybrać nowy zarząd i komisje rewizyjną na nową kadencję 2019-2022 rok.

IMG_1339 glowne

Wiosenna pogoda i obowiązek skłoniła 30% działkowców ROD członków PZD do uczestniczenia w
ważnym dla ogrodu WZSW. Ze względu na brak większości zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.
W oczekiwaniu na regulaminowy czas rozpoczęcia zebrania prezes ogrodu Zenon Król przypomniał
zebranym działkowcom niektóre zapisy regulaminu ROD, szczególnie problemy śmieciowe, koszty
wywozu, odpady zielone, terminowość opłat ogrodowych i wiele innych spraw, dotyczących nowelizacji
zapisów statutu PZD, częściowa nowelizacja zapisów nowego regulaminu, znaczenia i działalności
Poznańskiej Okręgowej Rady i Zarządu, Nowa Siedziba. Oraz zagrożenia o gospodarce gruntami przyjęta
przez Sejm RP, zmiana zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przeczytano również Apel
Poznańskiej OR do Senatu RP zawartej na ostatnim posiedzeniu OR w Poznaniu. W przewidzianym
terminie Prezes Ogrodu Zenon Król dokonał otwarcia zebrania i po wysłuchaniu Hymnu Działkowców
powitał zebranych działkowców i Gości: Pana Burmistrza Miasta Piotra Mielocha i dzielnicowego
sierżanta sztabowego Pawła Szafraniaka oraz przew. kolegium prezesów ROD pow. Środa Wlkp. Pana
Stanisława Pruszyńskiego. Uczczono również minutą ciszy 3 zmarłych działkowców naszego ogrodu oraz
przystąpiono do kontynuacji przewidzianego programu zebrania. Zebrani wysłuchali z uwagą
sprawozdań Prezesa Ogrodu i Przew. Komisji Rewizyjnej za 2018 rok i za kadencje, następnie
sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa ogrodu. Przedstawiono również propozycje ustalonych
opłat ogrodowych wodnych, energetycznych śmieciowych i termin ich płacenia, oraz innych
regulaminowych opłat dla funkcjonowania ogrodu i przewidzianych do wykonania inwestycji w ROD w
2019 roku. Przedstawiono również plan pracy na 2019 rok preliminarz finansowy na 2019 rok i
przewidywany plan na kadencję, Działkowcy w dyskusji ocenili pozytywnie sprawozdania, opłaty, oraz
udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwalono jednogłośnie komisje statutowe
obowiązujące na WZSW, liczbę 7 członków zarządu i 3 członków komisji rewizyjnej na nową kadencję.
Uchwalono 15 uchwał obowiązujących do funkcjonowania ogrodu. Przedstawiono zebranym 8
kandydatów do zarządu ogrodu i 3 do komisji rewizyjnej. Wybrano większością głosów 7 członków
zarządu i jednogłośnie 3 członków wytypowanych do komisji rewizyjnej. Na pierwszym posiedzeniu po
wyborach zarządu i komisji ukonstytuował się zarząd i komisja wybierając na prezesa ponownie Pana
Zenona Króla który przedstawił członków funkcyjnych zarządu a komisja wybrała na przewodniczącego
komisji rewizyjnej ponownie Pana Jana Kubiaka który przedstawił zastępcę i sekretarza komisji. W
dyskusji udzielono głosu Burmistrzowi który odniósł się pozytywnie do przedstawionych obszernych
szczegółowych sprawozdań zarządu, komisji oraz finansowych, wzorowo ocenił prace ustępującego
zarządu, liczne solidnie wykonane inwestycje w ROD zapewniając dalszą pomoc finansową w następnych
planowanych inwestycjach w ogrodzie przydzielanych z Urzędu Miasta w ramach dotacji celowych. Po
wyczerpaniu wszystkich punktów programu zebrania przewodniczący dokonał zamknięcia zebrania.

 

Walne zebranie

 

Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Kliknij aby przejść do Galerii
 

Treść sekretarz ogrodu Krzysztof Pacyński.
Zdjęcia Zbigniew Szczepański.