Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. J. Niedziałkowskiego

3

13 marca 2016 roku spotkaliśmy się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej podsumowującym ubiegły rok działalności naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz określającym kierunki działań w roku bieżącym.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD pan Zenon Król, który powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości:Starostę Powiatu Średzkiego Marcina Bednarza, radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – działkowca Mirosławę Katarzynę Kaźmierczak, dzielnicowego rejonu nr 3 miasta Środa Wlkp.sierż. sztab. Mateusza Perkielewicza oraz Stanisława Pruszyńskiego – przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD miasta i gminy Środa Wlkp. Wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali Hymn Działkowca, a chwilą ciszy uczczono zmarłego działkowca.

Po przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z wyborem przewodniczącego zebrania i komisji mandatowej oraz wniosków i uchwał Zenon Król – Prezes Zarządu ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. przedstawił sprawozdanie merytoryczne , a Księgowa ROD sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu ROD za 2015 rok.

W punkcie kolejnym Jan Kubiak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku i przedstawił ocenę działalności Zarządu ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania Zarządu za ubiegły rok.

Kolejne punkty obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego poświęcone były projektom planu pracy oraz preliminarza finansowego na 2016 rok. Obecni na sali wysłuchali omówienia tych zagadnień przez Prezesa ROD Zenona Króla. W swym wystąpieniu Prezes zwrócił uwagę na planowane na 2016 rok zakończenie rozprowadzenie podziemnej instalacji wody miejskiej II i III etap na terenie starej części ogrodu, co umożliwi doprowadzenie tej wody do poszczególnych działek zgodnie ze złożonymi przez działkowców deklaracjami.

Zakończenie 2 etapu prac wodociągowania starej części ogrodu planowane jest na CZERWIEC 2016 roku ale warunkiem jego dotrzymania jest terminowe uiszczenie opłaty partycypacyjnej przez działkowców. Prezes poinformował także o proponowanych na ten rok składnikach opłat ogrodowych, ich wysokości i terminu uiszczania przez każdego działkowca w ROD, a także omówił kwestię wywozu śmieci w roku 2016. Informacja o wysokości opłat będzie przekazywana w biurze osobiście lub pocztą. Szczegóły w gablotach.

Zebranie członków ROD im. J. Niedziałkowskiego podjęło jednogłośnie następujące uchwały:

  • Uchwała nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015 roku,
  • Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,
  • Uchwała nr 3/2016 w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku,
  • Uchwała nr 4/2016 w sprawie planu pracy na 2016 rok,
  • Uchwała nr 5/2016 w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok,
  • Uchwała nr 6/2016 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozprowadzenie podziemnej instalacji wody miejskiej II i III etap” w tym partycypacji finansowej działkowców,
  • Uchwała nr 7/2016 w sprawie aktualizacji planu zagospodarowania.

Zebranie przebiegło bardzo sprawnie.Zarząd dziękuje wszystkim przybyłym w niedzielne przedpołudnie do sali Domu Działkowca. Pomimo niskiej frekwencji okazuje się, że są tacy, którym dobro naszego ogrodu leży na sercu i chcą oni wspólnie podejmować ważne decyzje wpływające na funkcjonowanie istniejącego od 80 lat Ogrodu.

Oprac. A. Mytko

Poniżej fotorelacja z zebrania – zdjęcia wykonał Zbigniew Szczepański

Walne Zebranie Sprawozdawcze