Walne Zebranie Sprawozdawcze

DSC07316

W mroźny i wietrzny dzień niedzielnego poranka, 18 marca 2018 r., działkowcy ROD im. J. Niedziałkowskiego przybyli do ciepłej sali Domu Działkowca, aby uczestniczyć w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2017 r.

Otwarcia zebrania, w drugim terminie dokonał Prezes ROD Zenon Król.

Na zebranie przybyło ponad 24% członków PZD. Po wysłuchaniu Hymnu Działkowców, Prezes Ogrodu powitał uczestników zebrania i gości: Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Wojciecha Ziętkowskiego, Radną Sejmiku Wojewódzkiego Mirosławę K. Kaźmierczak, Stanisława Pruszyńskiego – przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD Miasta i Gminy Środa Wlkp. oraz dzielnicową rewiru sierżant Annę Misterską.

Po odczytaniu regulaminu i programu zebrania, powołano Przewodniczącego, Prezydium oraz członków Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, które po ukonstytuowaniu się przystąpiły do pracy.

Następnie kontynuowano zebranie zgodnie z przedstawionym programem.  Prezes Zenon Król przedstawił sprawozdanie z działalności i finansowe Zarządu za 2017 r., a księgowa przedstawiła bilans za 2017 r. i preliminarze na 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie za rok 2017, protokół z badania finansowego oraz opinie  działalności Zarządu za 2017 rok i opinie do preliminarzy.

Przedstawiono także wysokość opłat działkowych na rok 2018 wraz z  terminem ich wnoszenia oraz planowane inwestycje i ich koszty na bieżący rok.

         W dalszej kolejności Prezes przedstawił plan pracy na 2018 rok oraz propozycję kosztów wywozu śmieci 30 zł od działki, opłata energetyczna 15 zł od działki, opłata wodna 2 zł od działki oraz partycypacja w wysokości 0,08 zł od m2 powierzchni działki i składka członkowska w kwocie 6 zł uchwalona przez Krajową Radę PZD. Przedstawiono również propozycję opłaty ogrodowej 206 zł od działki oraz za użytkowanie gruntu Ogród 2A 44 zł od działki rocznie.

W wolnej dyskusji działkowcy podjęli wiele ciekawych tematów.  Rozmawiano m.in. o przewidywanym planie prac, kosztach poszczególnych inwestycji, opłatach działkowych na 2018 r., sposobie i kosztach odbioru śmieci z Ogrodu, czy o przestrzeganiu przez Działkowców regulaminu. Rozpoczęto dyskusję nad propozycjami przedstawionych opłat ogrodowych i inwestycyjnych, po czym przystąpiono do podejmowania uchwał. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie w kolejności przedstawionej w programie. Uchwalono również zmiany planu zagospodarowania ogrodu i działek wykonanych przez firmę Kartograficzno- Geodezyjną UniMap z Katowic. Zaproszeni goście również zabrali głos w dyskusji, Pan Stanisław Pruszyński rozwinął temat zmian w statucie PZD. Głos zabrał, także Pan Burmistrz W. Ziętkowski, który dobrze ocenił działalność Zarządu i współpracę działkowców, przedstawił ROD jako wzorowy i przykładny, rozwijający się ogród oraz zapewnił dalsze wsparcie finansowe dla rozwoju ogrodu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu, Przewodniczący zakończył zebranie życząc wszystkim Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Sekretarz                                                             Zdjęcia

Krzysztof Pacyński                                              Robert Szczepański