NOWE INWESTYCJE I REMONTY W ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. oraz GEODEZYJNO – KARDIOGRAFICZNE pomiary naszego ogrodu w 2017 roku.

IMG_3035

NOWE INWESTYCJE I REMONTY W ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. oraz GEODEZYJNO – KARDIOGRAFICZNE pomiary naszego ogrodu w 2017 roku.

Od kwietnia br rozpoczęły się prace wykonywane przez Firmę UNI–MAP z Katowic polegające na modernizacji ewidencji gruntów poprzez opracowanie nowego planu zagospodarowania ogrodu, który będzie zawierał; określenie granic ogrodu, działek ewidencyjnych i poszczególnych działek i numery działek, oraz alejki i ich nazwy, będą również naniesione umiejscowione numerycznie bramy i furtki. Plan zawierał będzie naniesione budynki wspólnego użytku działkowców, oraz przebieg podziemnej instalacji wody i kanalizacji miejskiej i instalacji elektrycznej ogrodu. Po zakończeniu prac które jeszcze trwają zarząd ogrodu otrzyma komplet dokumentacji planu zagospodarowania ogrodu w wersji A3 i na żądanie w wersji powiększonej do gabloty, z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz odpis z księgi wieczystej. Koszt opracowania tego planu wyceniony został na 30 zł brutto od działki, oraz działka z zabudową wspólną gdzie znajdują się budynki Dom Działkowca i Zaplecze Gospodarcze i tereny przyległe.

Wykonaliśmy modernizacje oświetlenia na alejkach ogrodu, polegające na obniżeniu słupów oświetleniowych i wymianie żarówek na energooszczędne. Na terenie całego ogrodu wykonano pomiary ochronne w skrzynkach pod-licznikowych i rozdzielczych elektrycznych na alejkach posiadające podstawy betonowe, oraz wykonano pomiary ochronne słupów metalowych oświetleniowych na alejkach. Badanie polegało na sprawdzeniu ochrony instalacji przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie i rezystencji izolacji obwodów. Dokonano naprawy i przeróbki bramy oraz furtki nr 3 przygotowując je do utwardzenia terenu kostką brukową. Utwardzono kostką brukową na podkładzie drogowym wjazd do ogrodu bramą nr 3 i teren przyległy do boksu na pojemniki do śmieci, wykonano również chodnik z kostki brukowej, wszystko to na Al. Porzeczkowej w ilości 150 m2. Na Al. Różana wykonano chodnik z płytek betonowych w ilości 160 mb. Następnie planujemy wykonać dodatkowo chodnik z płytek betonowych otrzymanych bezpłatnie z UM na Al. Wiśniowej. Wykonamy jeszcze planowaną w budżecie nową większą gablotę informacyjną usuwając starą w drugiej części ogrodu.

Na tym zakończymy prace inwestycyjno – remontowe w ogrodzie przewidywane w 2017 roku, które kosztować będą około 32.000,00 zł brutto z materiałem i robocizną. Realizacje powyższych zadań zawdzięczamy przydzielonej nam dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł z UMiG w Środzie W.Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta za pomoc.Pozostałą sumę płacimy z kasy ogrodu bez obciążania partycypacją działkowców.

NOWE INWESTYCJE I REMONTY

Treść i zdjęcia. Prezes Zenon Król.